Centrum estetickA� kosmetologie -A�komplexnA� pA�A?e oA�tvA?A�, tA�lo ale i a�zduchaa�?

 

KrA�dem naA?A� kliniky je, A?e iA�VA?A? sen se mA?A?e stA?t skuteA?nostA� aA�vA�me, A?e jen VaA?e spokojenost je naA?A� budoucnostA�.

casino innsbruck kleiderordnung


IMG_2531IMG_2537_MG_1256IMG_2487

 

 

 

 

 
Body & Face clinique je zaA�A�zenA� oprA?vnA�nA� k poskytovA?nA� zdravotnA�ch sluA?eb dle zA?kona A?. 372/2011 Sb., o zdravotnA�ch sluA?bA?ch.

Ke kaA?dA� klientce A?i klientovi pA�istupujeme individuA?lnA� aA�pA�i svA� prA?ci se snaA?A�me, aby se uA�nA?s zA?kaznA�ci cA�tili uvolnA�nA�, kaA?dou podstupovanou proceduru si maximA?lnA� uA?ili aA�aby se tak jejich pA�A?nA� se kterA?mi do naA?A� kliniky vstupujA�, mohla iA�sA�jejich pA�ispA�nA�m stA?t skuteA?nostA�. ZA?roveA? vA?ak preferujeme profesionA?lnA� aA�lidskA? pA�A�stup. Z tohoto dA?vodu poskytujeme konzultace k zA?krokA?m pouze vA?hradnA� osobnA� a orientaA?nA� informace o vA?konu telefonicky. E-mailem konzultace neposkytujeme! OsobnA� konzultace pA�ed zA?krokem je samozA�ejmA� zdarma. ObjednA?nA� na zA?krok je moA?nA� pouze telefonicky v dobA� reA?imu objednA?vek (viz Kontakt).

VA?A? tA?m Body&Face clinique

PodrobnA� informace o klinice

ProtoA?e mA?me dlouholetA� zahraniA?nA� zkuA?enosti, rozhodli jsme se vA�BFC, A?e nA�kterA� modely se pokusA�me pA�enA�st iA�do A?R aA�to zejmA�na ty, kterA� klientA?m nejvA�ce vyhovujA�.

JednA�m zA�tA�chto modelA? je komplexnA� pA�A?e oA�tvA?A�, tA�lo ale a�zduchaa�?, A�neboA? pokud nenA� ve zdravA�m tA�le zdravA? duch, pak se to jistA� nA�kde projevA�. Jinak A�eA?eno, pokud mA?te osobnA� starosti, pak ty sebelepA?A� zkrA?A?lovacA� metody nezabA�rajA� anebo jen doA?asnA�, protoA?e VaA?e starosti prostA� aA�jednoduA?e nad vA?emi vymoA?enostmi modernA� doby vyhrA?vajA�.
BFC pro VA?s pA�ipravila poradenskA� centrum, kde si za velmi rozumnA� ceny budete moci pohovoA�it sA�renomovanou praA?skou advokA?tkou oA�vA?em, co VA?s trA?pA�.

Pro A?eny je to pA�edevA?A�m:

  • prA?vnA� pomoc ve vA�ci A?pravy vA?A?ivnA�ho
  • prA?vnA� pomoc ve vA�ci rozvodu manA?elstvA�
  • prA?vnA� pomoc ve vA�ci vypoA�A?dA?nA� spoleA?nA�ho jmA�nA� manA?elA?
  • prA?vnA� pomoc ve vA�ci vA?chovy aA�vA?A?ivy nezletilA?ch dA�tA�
  • prA?vnA� pomoc vA�ostatnA�ch oborech obA?anskA�ho A?i obchodnA�ho prA?va
BliA?A?A� informace